Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de cliënt en (1) de maatschap Reflex Advocaten en /of (2) de stichting Stichting Beheer Derdengelden Reflex Advocaten (de Stichting). Reflex Advocaten stelt zich tot doel de praktijk van advocaat en mediator uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin. In geval van een nieuwe versie van deze voorwaarden, is deze nieuwe versie van rechtswege van toepassing op alle rechtsverhoudingen zoals hier genoemd en treden deze nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden.
 2. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing in de rechtsverhouding met Reflex Advocaten.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden bestuurders, aandeelhouders, (beoogde) oprichters en vennoten van een rechtspersoon of personenvennootschap geacht mede medeopdrachtgever te zijn, naast de betreffende rechtspersoon of personenvennootschap. Elk van de opdrachtgevers is hoofdelijk medeaansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de rechtspersoon of personenvennootschap door of ten aanzien van welke aan Reflex Advocaten enige opdracht is gegeven (waaronder een opdracht tot oprichting van een rechtspersoon of personenvennootschap). Hieraan doet niet af, dat facturatie plaatsvindt aan slechts één of enkele van de opdrachtgevers.
 4. Indien de cliënt de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of bescheiden niet tijdig verschaft of in enig ander opzicht de behandelaar niet in staat stelt of belemmert de opdracht uit te voeren dan wel te kort schiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen of zulks dreigt te gebeuren, is Reflex Advocaten gerechtigd de opdracht onmiddellijk op te schorten c.q. te beëindigen zonder schadeplichtig te worden.
 5. De aansprakelijkheid van Reflex Advocaten voor schade uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de uitkering waarvoor Reflex Advocaten betreffende die schade is verzekerd.
 6. Reflex Advocaten is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van externe deskundigen of derden die door Reflex Advocaten zijn ingeschakeld. Elke opdracht aan Reflex Advocaten houdt in de acceptatie van opdrachtgever van eventuele bedingen waarbij de betreffende externe deskundigen of derden beogen hun aansprakelijkheid te beperken. Reflex Advocaten is bevoegd namens opdrachtgever aansprakelijkheid beperkende bedingen van genoemde derden en externe deskundigen te aanvaarden.
 7. Een aansprakelijkstelling dient te zijn voorafgegaan door een bij de leden van de maatschap van Reflex Advocaten ingediende klacht. De klacht moet tijdig, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, bij gebreke waarvan door Reflex Advocaten geen enkele aansprakelijkheid
  wordt aanvaard. De rechten op aansprakelijkstelling en eventueel schadevergoeding vervallen indien een aansprakelijkstelling niet schriftelijk is ingediend binnen één maand na de tijdige schriftelijke kennisgeving van de klacht.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Reflex Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met óf voortvloeien uit de werkzaamheden die Reflex Advocaten voor de opdracht heeft verricht.
 1. Het auteursrecht op alle door Reflex Advocaten opgestelde en/of aan de cliënt of derden verschafte werken berust uitsluitend bij Reflex Advocaten.
 2. De uurtarieven van Reflex Advocaten worden jaarlijks (per 1 januari) geïndexeerd. Uurtarieven worden op hele euro’s afgerond.
 3. Naast het honorarium is de cliënt aan Reflex Advocaten verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.
 4. Indien op voorschotbasis wordt gewerkt, wordt het voorschot niet verrekend met tussentijdse declaraties, maar eerst met de einddeclaratie. Een eventueel restant van het voorschot wordt bij het einde van de opdracht gerestitueerd zonder dat daarover rente verschuldigd is.
 5. Betaling geschiedt binnen de op de facturen aangegeven betalingstermijnen en bij het ontbreken van een zodanige termijnaanduiding, binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. Eventuele reclames ter zake van de factuur vinden eveneens plaats uiterlijk binnen de geldende betalingstermijn, bij gebreke waarvan dat recht vervalt. Bij gebreke van tijdige betaling is sprake van verzuim en is wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien na te zijn aangemaand geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 6. Door Reflex Advocaten van de cliënt ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste declaratie, ongeacht de door de cliënt vermelde strekking van de betaling.
 7. De cliënt machtigt Reflex Advocaten en de Stichting Beheer Derdengelden Reflex Advocaten hierbij onherroepelijk om tot verrekening van declaraties met betrekking tot enige zaak, die bij Reflex Advocaten in behandeling is van hem en/of zijn groepsmaatschappij(en) met bij de Stichting beschikbare saldi over te gaan.
 8. Op de opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Noord-Holland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van daarmee verband houdende geschillen. Voorts is op iedere opdracht van toepassing de interne klachtenregeling.
 9. De leden van de maatschap van Reflex Advocaten en andere personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn betrokken, kunnen jegens de opdrachtgever een beroep doen op deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen de aansprakelijkheidsbeperkingen. In geval Reflex Advocaten aansprakelijk wordt gesteld, zal uitsluitend het kantoor aansprakelijk zijn en nimmer een of meer van de medewerkers of leden van de maatschap.